آسیاب ارلز کولن، لانکاشر انگلستان

We are a professional team

اطلاعات بیشتر

آسیاب ارلز کولن، لانکاشر انگلستان

  • آزمایشهای دقیق نشان می دهد که هر کولن الکتریسته 1/118 میلی گرم نقره از محلول نمک نقره آزاد می .

    گرفتن اطلاعات